Rezerwaty przyrody

Zgodnie z art. 13. Ustawy o ochronie przyrody z dnia z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 92 poz. 880 ze zm.) rezerwat przyrody obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi.

Na terenie Zaborskiego Parku Krajobrazowego zlokalizowanych jest osiem rezerwatów przyrody: Nawionek, Bagno Stawek, Jezioro Laska, Jezioro Małe Łowne, Piecki, Dolina Kulawy, Moczadło i Kruszynek.

Nadzór nad rezerwatami przyrody na terenie Zaborskiego Parku Krajobrazowego sprawuje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku.

Geoserwis GDOŚ