Bagno Stawek

Nazwa: Bagno Stawek

Rodzaj: torfowiskowy

Rok powołania: 1977

Akt powołania: Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 4 kwietnia 1977 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody (M.P. 1977 nr 10, poz. 64) Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 23 września 2014 r.

w sprawie rezerwatu przyrody „Bagno Stawek”

Plan ochrony: Zarządzenie Nr 24/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 24 września 2012 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Bagno Stawek”

Powierzchnia: 40,80 ha

Cel ochrony: Zachowanie naturalnych zbiorowisk roślinności torfowiskowej.

Opis: Obejmuje zatorfione zagłębienie wytopiskowe wraz z otaczającym je torfowiskiem. W rynnie polodowcowej znajduje się zarastające eutroficzne jezioro Stawek, połączone niewielką strugą z jeziorem Płęsno oraz torfowisko przejściowe, częściowo porośnięte przez las. Występuje tu wiele rzadkich i chronionych roślin, m. in. lipiennik Loesela Liparis loeselii, skalnica torfowiskowa Saxifraga hirculus, rosiczka okrągłolistna Drosera rotundifolia i rosiczka długolistna Drosera anglica, bagno zwyczajne Ledum palustre, bażyna czarna Empetrum nigrum, widłak jałowcowaty Lycopodium annotinum, kruszczyk szerokolistny Epipactis helloborine i turzyca strunowa Carex chordorrhiza.

Jezioro Stawek
Rezerwat przyrody Bagno Stawek
Lipiennik Loesela
Mszar nastroszony
Rosiczka długolistna
Pływacz drobny
Bażyna czarna
Gnidosz błotny