Nawionek

Nazwa: Nawionek

Rodzaj: wodny

Rok powołania: 1974

Akt powołania: Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 16 września 1974 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody (M.P. 1974 nr 32 poz. 194) Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Nawionek”

Powierzchnia: 10,67 ha

Cel ochrony: Zachowanie jeziora typu lobeliowego na południowej granicy zasięgu lobelii jeziornej.

Opis: Jest to zbiornik oligotroficzny, o głębokości do 11 m. Dno w pobliżu linii brzegowej porastają łany lobelii jeziornej Lobelia dortmana i poryblinu jeziornego Isoёtes lacustris w sąsiedztwie elismy wodnej Luronium natans, grzybieni północnych Nymphaea candida i kłoci wiechowatej Cladium mariscus. Głębiej występują ramienice: Chara delicatula i Nitella flexilis. Przy brzegu zbiornika można spotkać rosiczkę okrągłolistną Drosera rotundifolia, bagno zwyczajne Ledum palustre, modrzewnicę zwyczajną Andromeda polifolia, bażynę czarną Empetrum nigrum, turzycę dzióbkowatą Carex rostrata i turzycę nitkowatą Carex lasiocarpa.

Mapa Rezerwatu Nawionek

Jezioro Nawionek grafika
Lobelia jeziorna grafika
Elisma wodna grafika
Rosiczka okrągłolistna grafika