Jezioro Laska

Nazwa: Jezioro Laska

Rodzaj: faunistyczny

Rok powołania: 1977

Akt powołania: Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21 lipca 1977 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody(M.P. 1977 nr 19, poz. 107) Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Jezioro Laska”

Powierzchnia: 70,40 ha

Cel ochrony: Zachowanie miejsc lęgowych licznych gatunków ptaków wodnych i błotnych.

Opis: Jest to jezioro eutroficzne, przez które przepływa rzeka Zbrzyca. Maksymalna głębokość jeziora wynosi 3,6 m. Jezioro posiada szeroko rozwiniętą strefę szuwarów i zanurzonej roślinności wodnej. Rezerwat został utworzony w celu trwałego zabezpieczenia i zachowania miejsc lęgowych licznych gatunków ptaków wodnych i błotnych, a w szczególności łabędzia niemego Cygnus olor. Poza nim występują tu m.in. perkoz dwuczuby Podiceps cristatus, łyska Fulica atra, mewa śmieszka Chroicocephalus ridibundus, czapla siwa Ardea cinerea i kilka gatunków kaczek.

Jezioro Laska
Gągoł
Łabędź krzykliwy
Perkoz dwuczuby