Oferta edukacyjna

Oferta edukacyjna grafika
Oferta edukacyjna grafika
Oferta edukacyjna grafika
Oferta edukacyjna grafika

Pomóżmy ptakom przetrwać zimę

 • Miejsce  odbywania zajęć: siedziba Zaborskiego Parku Krajobrazowego oraz teren
 • Poziom edukacyjny: przedszkole, szkoła podstawowa kl. 0-VIII
 • Czas trwania zajęć: 2 godz.

Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z regułami prawidłowego dokarmiania ptaków
oraz rodzajami karmy, które można wyłożyć w ptasiej stołówce. Podczas prezentacji multimedialnej odbiorcy dowiedzą się, jak powinien wyglądać prawidłowo skonstruowany karmnik oraz jakie gatunki mogą w nim zawitać. Nauka rozpoznawania poszczególnych gatunków ptaków, odbędzie się podczas gier i zabaw edukacyjnych. Podczas zajęć uczniowie będą wykonywać plakat o prawidłowym dokarmianiu ptaków. Na zakończenie zajęć, uczniowie wraz z opiekunami i pracownikami Parku wybiorą się na spacer po Charzykowach
w celu obserwacji ptaków przez lornetki i lunetę.

Sowy bez tajemnic

 • Miejsce  odbywania zajęć: siedziba Zaborskiego Parku Krajobrazowego
 • Poziom edukacyjny: przedszkole, szkoła podstawowa kl. 0-VIII, szkoły ponadpodstawowe
 • Czas trwania zajęć: 1,5 godz.

W ramach zajęć pracownicy Parku zamierzają zapoznać uczniów z przedstawicielami ornitofauny Parku z rzędu sowowatych. Temat zajęć chcielibyśmy przedstawić przy pomocy prezentacji multimedialnej, filmu edukacyjnego oraz kart pracy. Podczas zajęć uczniowie zostaną zapoznani z głosami sów, dowiedzą się, dlaczego warto je chronić sowy oraz będą mieli okazje zapoznać się z materiałem biologicznym w postaci wypluwek, szponów, piór oraz skrzydeł sów.

Unikalny świat ptaków zimujących nad Jeziorem Charzykowskim

 • Miejsce  odbywania zajęć: siedziba Zaborskiego Parku Krajobrazowego oraz teren
 • Poziom edukacyjny: przedszkole, szkoła podstawowa kl. 0-VIII, szkoły ponadpodstawowe
 • Czas trwania zajęć: 2,5 godz.

Celem zajęć jest nauka rozpoznawania oraz obserwacji ptaków wodno-błotnych zimujących nad Jeziorem Charzykowskim oraz zapoznanie z metodyką prowadzenia inwentaryzacji. Podczas zajęć teoretycznych odbywających się w sali edukacyjnej Parku, uczniowie będą zdobywać wiedzę na temat poszczególnych gatunków ptaków oraz ich cech diagnostycznych. Jako pomoce dydaktyczne posłużą modele ptaków w skali 1:1, gry edukacyjne oraz prezentacja multimedialna. W trakcie części terenowej młodzież będzie nabywała umiejętności obserwacji ptaków za pomocą lornetek i lunety oraz będzie dokonywała liczenia poszczególnych gatunków ptaków na akwenie Jeziora Charzykowskiego. Wyniki liczenia poszczególnych osobników, uczniowie będą zamieszczali na kartach obserwacji.

Jak pomagać nietoperzom?

 • Miejsce  odbywania zajęć: siedziba Zaborskiego Parku Krajobrazowego
 • Poziom edukacyjny: przedszkole, szkoła podstawowa kl. 0-VIII
 • Czas trwania zajęć: 1,5 godz.

Celem zajęć będzie poznanie niezwykłych ssaków, które licznie występują na terenie Zaborskiego Parku Krajobrazowego. Temat zajęć zostanie przedstawiony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej oraz filmu przyrodniczego. Na lekcji uczniowie zostaną zapoznani ze sztucznymi schronieniami dla nietoperzy. Młodzież pozna budowę anatomiczną nietoperzy, ich potrzeby i zagrożenia oraz gatunki występujące w Parku. Na zakończenie spotkania uczniowie sprawdzą swoją wiedzę w quizie oraz wykonają modele nietoperzy z papieru.

Tropami zwierząt

 • Miejsce  odbywania zajęć: siedziba Zaborskiego Parku Krajobrazowego oraz teren
 • Poziom edukacyjny: przedszkole, szkoła podstawowa kl. 0-VIII
 • Czas trwania zajęć: 2 godz.

Zajęcia będą odbywały się w dwóch częściach: teoretycznej prowadzonej w sali edukacyjnej oraz terenowej, odbywającej się w najbliższej okolicy siedziby. Wprowadzeniem do zajęć będzie prezentacja multimedialna dotycząca tropów zwierząt. Uczniowie dowiedzą się, w jaki sposób można rozpoznać obecność zwierząt w lesie oraz  jak odróżnić tropy poszczególnych gatunków. Po wysłuchaniu krótkiej prelekcji uczniowie będą rozwiązywać karty pracy, oraz grać w przyrodniczego twistera. W części terenowej młodzi tropiciele zwierząt wyposażeni w klucze do oznaczania tropów będą szukać śladów pozostawionych przez zwierzęta.

Zimorodek – klejnotem jezior i rzek Zaborskiego Parku Krajobrazowego

 • Miejsce  odbywania zajęć: siedziba Zaborskiego Parku Krajobrazowego
 • Poziom edukacyjny: przedszkole, szkoła podstawowa kl. 0-VIII, szkoły ponadpodstawowe
 • Czas trwania zajęć: 1,5 godz.

Celem zajęć jest poznanie biologii, behawioru oraz czynników wpływających na liczebność zimorodka, gatunku chronionego i niezwykle rzadkiego w Polsce. Duża jeziorność oraz dobrze rozwinięta sieć rzeczna sprawia, że teren Zaborskiego Parku Krajobrazowego jest miejscem szczególnie przyjaznym dla tego niezwykle barwnego ptaka. Pogłębienie wiedzy na temat zachowań i preferencji siedliskowych zimorodka może przyczynić się do skutecznej ochrony gatunku w naszym najbliższym otoczeniu. Temat zajęć zostanie przedstawiony przy pomocy prezentacji multimedialnej, filmu edukacyjnego, kart pracy oraz gier edukacyjnych.

Puchacz – nocny łowca

 • Miejsce  odbywania zajęć: siedziba Zaborskiego Parku Krajobrazowego
 • Poziom edukacyjny: przedszkole, szkoła podstawowa kl. 0-VIII
 • Czas trwania zajęć: 1,5 godz.

Puchacz jest symbolem Zaborskiego Parku Krajobrazowego. Bory Tucholskie, w tym obszar ZPK, stanowią jedną z większych ostoi tego gatunku. Puchacz w zasadzie nie buduje własnego gniazda, lecz często korzysta ze starych gniazd ptaków drapieżnych lub sztucznych platform. Wiele par gnieździ się bezpośrednio na ziemi, np. pod wykrotami, w dołku przy pniu drzewa, w kępach krzewów lub traw. Niestety lęgi naziemne w 50-70% kończą się niepowodzeniem, są rabowane przez kruki, kuny, lisy i jenoty. Ma to nierzadko miejsce podczas przypadkowego spłoszenia samicy z gniazda, co prowadzi do opuszczenia lęgu, wychłodzenia jaj bądź zrabowania ich przed drapieżnikami. Dlatego tak ważne jest prowadzenie edukacji w tym zakresie. Celem zajęć jest wpojenie odpowiedniego zachowania w lesie, przestrzegania zasad, służących ochronie lasów i jej niewidocznych mieszkańców.

Tradycyjne ogrody przyjazne naturze i krajobrazom

 • Miejsce  odbywania zajęć: siedziba Zaborskiego Parku Krajobrazowego
 • Poziom edukacyjny: przedszkole, szkoła podstawowa kl. 0-VIII, szkoły ponadpodstawowe
 • Czas trwania zajęć: 1,5 godz.

Warsztaty będą składały się z dwóch części popartych prezentacją multimedialną
i zadaniami praktycznymi. Uwagę uczestników pragniemy zwrócić na potrzebę tworzenia ogrodów przyjaznych naturze i krajobrazom. W trakcie zajęć zaprezentowane będą proste rozwiązania, które każdy z nas może wprowadzić w swoim ogrodzie, zyskując tym samym przychylne miejsce dla człowieka, roślin i wielu gatunków zwierząt. Podczas zadań praktycznych uczniowie dowiedzą się jak wkomponować ogród w otaczający krajobraz oraz jakie gatunki roślin w nim posadzić, aby tętnił życiem.

Obce gatunki inwazyjne? Nie, dziękuję!

 • Miejsce  odbywania zajęć: siedziba Zaborskiego Parku Krajobrazowego oraz teren
 • Poziom edukacyjny: przedszkole, szkoła podstawowa kl. 0-VIII, szkoły ponadpodstawowe
 • Czas trwania zajęć: 1,5 godz.

Inwazyjne gatunki obce to jedno z najważniejszych zagrożeń dla rodzimej przyrody, a ich pojawienie się w środowisku naturalnym jest niemal zawsze związane z działalnością człowieka. Głównym celem zajęć edukacyjnych jest ukształtowanie aktywnej i odpowiedzialnej postawy wobec przyrody. Wiedza w zakresie gatunków inwazyjnych wśród społeczeństwa jest nadal niewystarczająca, dlatego też konieczne jest prowadzenie edukacji w tej dziedzinie. Podczas zajęć uczniowie za pomocą prezentacji multimedialnej zostaną wprowadzeni w zagadnienia związane z wpływem obcych gatunków na różnorodność biologiczną. Swoją wiedzę będą utrwalać podczas rozwiązywania kart pracy. W drugiej części młodzież nauczy się rozpoznawania występujących w okolicy gatunków inwazyjnych roślin.

Jeziora skarbem zaborskiej przyrody

 • Miejsce  odbywania zajęć: siedziba Zaborskiego Parku Krajobrazowego oraz teren
 • Poziom edukacyjny: przedszkole, szkoła podstawowa kl. 0-VIII, szkoły ponadpodstawowe
 • Czas trwania zajęć: 2,5 godz.

Warsztaty będą się składały z części teoretycznej (wykład poparty prezentacją multimedialną) i praktycznej. W części teoretycznej uczestnicy zostaną zapoznani z najistotniejszymi  cechami ekosystemów jeziornych, poznają walory przyrodnicze jezior Ziemi Zaborskiej, omówione będą zagrożenia jezior oraz sposoby ich ochrony. Podczas zajęć teoretycznych zostaną wykorzystane modele roślin. W części praktycznej uczniowie będą mieli możliwość zapoznać się z podstawowymi metodami oceny warunków panujących w środowisku wodnym oraz nauczyć się rozpoznawać cenne i charakterystyczne dla regionu rośliny wodne. Podczas zajęć terenowych uczniowie będą m.in. badać przezroczystość wody, pH oraz obserwować świat podwodny za pomocą batoskopu.

Pomniki przyrody w Zaborskim Parku Krajobrazowym

 • Miejsce  odbywania zajęć: siedziba Zaborskiego Parku Krajobrazowego oraz teren
 • Poziom edukacyjny: przedszkole, szkoła podstawowa kl. 0-VIII, szkoły ponadpodstawowe
 • Czas trwania zajęć: 2,5 godz.

Celem zajęć jest zapoznanie uczniów z formami ochrony przyrody w Polsce, ze szczególnym zwróceniem uwagi na pomniki przyrody. Młodzież dzięki lekcji pozna obiekty przyrodniczo cenne w swojej okolicy oraz dowie się, jakie kryteria są wymagane przy tworzeniu pomników przyrody. Pierwsza część zajęć poparta będzie prezentacją multimedialną. W bloku terenowym uczestnicy zajęć będą doskonalili posługiwanie się kluczami i przewodnikami do rozpoznawania drzew i krzewów. Jednym z zadań będzie wykonanie pomiarów obwodu, wysokości i określenie wieku drzewa za pomocą wysokościomierza, klupy i odpowiednich tabel.

Chronimy raki rodzime

 • Miejsce  odbywania zajęć: siedziba Zaborskiego Parku Krajobrazowego oraz teren
 • Poziom edukacyjny: przedszkole, szkoła podstawowa kl. 0-VIII, szkoły ponadpodstawowe
 • Czas trwania zajęć: 1 godz.

Zajęcia są nawiązaniem do przeprowadzonej w 2007 roku restytucji raka szlachetnego w wodach Zaborskiego Parku Krajobrazowego. Efekty tych działań mogą cieszyć się długotrwałym sukcesem,  przy jednoczesnym prowadzeniu edukacji wśród młodzieży oraz osób dorosłych. Celem zajęć jest przedstawienie problematyki związanej z ochroną raka szlachetnego, wpojenie potrzeby ochrony ginących skorupiaków oraz nauka rozpoznawania gatunków rodzimych i obcych. Jako środki dydaktyczne posłużą: prezentacja multimedialna, tablice edukacyjne, gry edukacyjne oraz karty pracy. Podczas zajęć zostaną zaprezentowane raczniki, które dawniej służyły do połowu raków.

Warstwowa budowa lasu

 • Miejsce  odbywania zajęć: siedziba Zaborskiego Parku Krajobrazowego oraz teren
 • Poziom edukacyjny: przedszkole, szkoła podstawowa kl. 0-VI
 • Czas trwania zajęć: 2,5 godz.

Celem ogólnym zajęć jest zapoznanie uczestników ze strukturą lasu. Przy użyciu prezentacji multimedialnej uczniowie zostaną zapoznani z nazwami warstw lasu, z gatunkami roślin występującymi w poszczególnych warstwach oraz ich mieszkańcami. W części terenowej młodzież będzie identyfikowała gatunki roślin zielnych oraz drzew, przy użyciu przewodników do oznaczania. Podczas zajęć w terenie młodzież pozna zasady dotyczące zachowania się w lesie.

Ptaki wodno-błotne Zaborskiego Parku Krajobrazowego

 • Miejsce  odbywania zajęć: siedziba Zaborskiego Parku Krajobrazowego oraz teren
 • Poziom edukacyjny: przedszkole, szkoła podstawowa kl. 0-VIII, szkoła ponadpodstawowa
 • Czas trwania zajęć: 2,5 godz.

Celem zajęć jest nauka rozpoznawania oraz obserwacji ptaków wodno-błotnych gniazdujących nad Jeziorem Charzykowskim. Podczas zajęć teoretycznych odbywających się w sali edukacyjnej Parku, uczniowie będą zdobywać wiedzę na temat poszczególnych gatunków ptaków oraz ich cech diagnostycznych. Jako pomoce dydaktyczne posłużą modele ptaków w skali 1:1, gry edukacyjne oraz prezentacja multimedialna. W trakcie części terenowej młodzież będzie nabywała umiejętności obserwacji ptaków za pomocą lornetek i lunety oraz uczyła się rozpoznawania poszczególnych gatunków. Podczas zajęć w terenie młodzież pozna zasady dotyczące właściwego zachowania się nad jeziorem w okresie lęgowym ptaków.

Barwy jesieni – rozpoznawanie pospolitych gatunków drzew

 • Miejsce  odbywania zajęć: siedziba Zaborskiego Parku Krajobrazowego oraz teren
 • Poziom edukacyjny: przedszkole, szkoła podstawowa kl. 0-VIII, szkoła ponadpodstawowa
 • Czas trwania zajęć: 2,5 godz.

Głównym celem zajęć jest nauka rozpoznawania podstawowych gatunków drzew. W zależności od grupy wiekowej drzewa będą oznaczane po liściach, korze lub owocach. W części pierwszej uczniowie będą poznawać nazwy gatunkowe drzew, poprzez rebusy i krzyżówki. W kolejnym etapie zajęć młodzież przy użyciu magnetycznej tablicy edukacyjnej będzie dopasowywać owoce, liście i korę do odpowiedniego gatunku. Podczas zajęć terenowych uczniowie będą zbierali materiały do przygotowania zielnika, przedstawiającego liście pospolitych gatunków drzew.

Jesienne wędrówki ptaków

 • Miejsce  odbywania zajęć: siedziba Zaborskiego Parku Krajobrazowego oraz teren
 • Poziom edukacyjny: przedszkole, szkoła podstawowa kl. 0-VI
 • Czas trwania zajęć: 2,5 godz.

W trakcie zajęć uczestnicy dowiedzą się, jakie bariery geograficzne ptaki muszą pokonać, dlaczego rozpoczynają wędrówki, a przede wszystkim, dlaczego ptaki potrafią latać i dlaczego nie męczą się podczas lotu? Podczas warsztatów uczniowie będą uczyć się rozpoznawania poszczególnych gatunków ptaków wędrownych. Jednym z zadań będzie wyznaczanie na mapie fizycznej świata tras wędrówek.  W czasie bloku terenowego uczniowie będą mieli okazję obserwować odlatujące klucze żurawi i gęsi.

Dary lasu – grzyby

 • Miejsce  odbywania zajęć: siedziba Zaborskiego Parku Krajobrazowego
 • Poziom edukacyjny: przedszkole, szkoła podstawowa kl. 0-VI
 • Czas trwania zajęć: 1,5 godz.

Celem zajęć jest zapoznanie uczniów z wybranymi gatunkami grzybów oraz nauka prawidłowych zasad grzybobrania. W trakcie lekcji uczniowie będą poznawali gatunki grzybów jadalnych i trujących, poznają ich budowę oraz zastosowanie. Podczas licznych gier uczestnicy będą dokonywali klasyfikacji grzybów na jadalne i trujące oraz będą poznawali zasady prawidłowego zbioru owocników.

Owady zapylające

 • Miejsce  odbywania zajęć: siedziba Zaborskiego Parku Krajobrazowego
 • Poziom edukacyjny: przedszkole, szkoła podstawowa kl. 0-VIII
 • Czas trwania zajęć: 1,5 godz.

Owady zapylające odgrywają ogromną rolę w środowisku naturalnym. To dzięki nim rośliny mogą się rozmnażać i tworzyć bazę pokarmową oraz siedliska życia dla innych organizmów. Bez nich nie byłaby też możliwa uprawa większości warzyw i owoców. Badania naukowe są jednak alarmujące – liczba zapylaczy maleje w zastraszającym tempie, głównie z powodu działalności człowieka.

Zajęcia dostarczają wiedzy o różnorodności owadów zapylających, ich roli i znaczeniu dla środowiska przyrodniczego i produkcji żywności. Pomagają też w kształtowaniu właściwych postaw i odpowiedzialności ekologicznej.