Dolina Kulawy

Nazwa: Dolina Kulawy

Rodzaj: florystyczny

Rok powołania: 2009

Akt powołania: Zarządzenie Nr 14/09 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody „Dolina Kulawy” (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2009 r. nr 106, poz. 2091) Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Dolina Kulawy”

Powierzchnia: 155,41 ha, otulina 346,00 ha.

Cel ochrony: Zachowanie kompleksu torfowisk soligenicznych, źródlisk, jezior mezotroficznych oraz leśnych i nieleśnych ekosystemów lądowych z charakterystycznymi dla tych ekosystemów biocenozami.

Opis: Rezerwat chroni wartości krajobrazowe i różnorodne siedliska przyrodnicze, m.in. mechowiska, torfowiska przejściowe i łąki. Rzeka na terenie rezerwatu łączy ze sobą jeziora Duże i Małe Głuche. Z cennych gatunków flory występują tu m.in. lipiennik Loesela Liparis loeseli, obuwik pospolity Cypripedium calceolus, skrzyp olbrzymi Equisetum telmateia i nasięźrzał pospolity Ophioglossum vulgatum.

Grafika 1: Dolina Kulawy
Obuwik pospolity
Lipiennik Loesela
Kukułka krwista
Dziewięciornik błotny
Kruszczyk błotny
Mszar nastroszony
Minóg strumieniowy