Bibliografia

Bibliografia grafika

PLAN OCHRONY ZABORSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO

OPERATY STRATEGICZNE

Bajerowski W. (red.), Radtke G., Lecyk M. T., Ćwiklińska P., Duszeńska D. 2021. Plan Ochrony Zaborskiego Parku Krajobrazowego Operat faunistyczny, Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Gdyni.

Ćwiklińska P. (red.), Bajerowski W., Lecyk M. T., Lewczuk M., Kukwa M., Hajek B., Wantoch-Rekowski M., Wilga M. S. 2021. Plan Ochrony Zaborskiego Parku Krajobrazowego Operat ochrony flory, ekosystemów nieleśnych i grzybów, Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Gdyni.

Piskorska A. (projektant koordynujący), Jankowska J., Kalukin K., Mach M., Piłatowicz K., Rugień P. 2021. Plan Ochrony Zaborskiego Parku Krajobrazowego Operat walorów kulturowych i fizjonomicznych krajobrazu, Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Gdyni.

Przybylski M. 2021. Plan Ochrony Zaborskiego Parku Krajobrazowego Operat Hydrologiczny, Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Gdyni.

Rekowska E. 2021. Plan Ochrony Zaborskiego Parku Krajobrazowego Operat Hydrobiologiczny, Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Gdyni.

Rugień P. (projektant koordynujący), Jankowska J., Kalukin K., Mach M., Piłatowicz P., Piskorska A., Zieliński M. 2021. Plan Ochrony Zaborskiego Parku Krajobrazowego Operat kształtowania zagospodarowania przestrzennego parku, Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Gdyni.

Staszek W. 2021. Plan Ochrony Zaborskiego Parku Krajobrazowego Operat ochrony litosfery, Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Gdyni.

Zawilińska B., Witkiewicz M. 2021. Plan Ochrony Zaborskiego Parku Krajobrazowego Operat kształtowania funkcji turystycznej, rekreacyjnej i edukacyjnej, Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Gdyni.

OPERAT GENERALNY

Lewczuk M. (koordynator projektu), Lecyk M. T. (I redaktor), Bajerowski W. (II redaktor), Ćwiklińska P., Radtke G., Śmietana P., Kukwa M., Hajek B., Wantoch-Rekowski M., Staszek W., Rekowska E., Przybylski M., Zawilińska B., Witkiewicz M., Kukliński A., Kowalkowski J., Reszka J., Stojański M., Lihs A., Kozerog P., Rugień P., Piskorska A., Piłatowicz K., Jankowska J., Kalukin K., Mach M., Luter A., Duszeńska D. 2022. Plan Ochrony Zaborskiego Parku Krajobrazowego Operat generalny, Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Gdyni.

 

POZOSTAŁA BIBLIOGRAFIA:

Anderwald D. 2006. Bubobory integracja różnych środowisk w ramach rozwijania aktywnej ochrony sów leśnych, Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie, r. 8,  z. 2 (12).

Anderwald D., Przybyliński T. 2011. Porównanie populacji lęgowej bielika Haliaeetus albicilla w Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej PLB100001 i na Wielkim Sandrze Brdy PLB220001, Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie, r. 13, z. 2 (27)/2011

Antkowiak W., Prajs B., Śmietana P. 2006. Waloryzacja przyrodnicza doliny rzeki Kulawy w Nadleśnictwie Przymuszewo (maszynopis).

Barańczuk J., Borowiak D., Nowiński K. 2009. Określenie jakości  wód wybranych jezior Zaborskiego Parku Krajobrazowego i ich podatności na degradację (maszynopis).

Barańczuk J., Borowiak D. 2010. Atlas jezior Zaborskiego Parku Krajobrazowego, Badania Limnologiczne, 6.

Błaszczyk T. 2012. Inwentaryzacja sów w ZPK ze szczególnym uwzględnieniem włochatki (maszynopis).

Błoniarz W. 2014. Raport z oceny stanu ichtiofauny Zaborskiego Parku Krajobrazowego (maszynopis).

Błoniarz W. 2015. Raport z oceny stanu ichtiofauny Zaborskiego Parku Krajobrazowego (maszynopis).

Boińska U., Boiński M., Olszewska J. 1999. Udział ważniejszych gatunków reliktowych w szacie roślinnej torfowisk przejściowych i wysokich Borów Tucholskich. (w:) Barcikowski A., Boiński M., Nienartowicz A. (red). Wielofunkcyjna rola lasu. Ochrona przyrody - Gospodarka - Edukacja.

Boiński M. 1988. Roślinność doliny rzeki Kulawej, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Biologia XXXII, z. 69.

Boiński M. 1999. Podstawy geobotanicznej delimitacji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie (w:) Barcikowski A., Boiński M., Nienartowicz A. (red). Wielofunkcyjna rola lasu. Ochrona przyrody - Gospodarka - Edukacja.

Borowiak D. 2009 Określenie zasobów wodnych małych jezior ZPK (maszynopis).

Borsuk S. 2014. Ekologiczno-geochemiczny system oceny wód jeziornych, Wydawnictwo Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

Borzyszkowski J. 2006. Historia Brus i okolicy.

Bruszewska-Głombiowska M. 2011. Krótka historia klasztoru augustianów ze Swornegaci na Pomorzu Gdańskim, Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, LII, nr 1 (184).

Burzyńska A., Dysarz R., Przewoźniak M. 2002. Plan Ochrony Zaborskiego Parku Krajobrazowego Operat ochrony walorów rekreacyjnych i zagospodarowania przestrzennego (maszynopis).

Burzyńska A., Przewoźniak M. 2003. Plan Ochrony Zaborskiego Parku Krajobrazowego Operat Generalny (maszynopis).

Bzoma Sz., Goc. M. 2003. Liczebność, rozmieszczenie i pokarm kormorana w kompleksie Jezior Charzykowskich. Ecotone (maszynopis).

Ceynowa-Giełdon M., Rutkowski L. 1993. Flora Borów Tucholskich i jej osobliwości, Chrońmy Przyrodę Ojczystą, RXLIX, nr 5.

Chmara R., Winkowski W., Wysocka A., Sumiński S., Krzoska D. 2002. Jeziora Zaborskiego Parku Krajobrazowego.

Chmara R., Majewski R. 2005. Zmiany jakości wód Jeziora Charzykowskiego po uruchomieniu Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Chojnicach, Zeszyty Chojnickie nr 20.

Chmara R., Bociąg K. 2007. Rozmieszczenie rdestnic (Potamogeton; Potamogetonaceae) na Równinie Charzykowskiej (NW Polska), Fragm. Flor. Geobot. Polonica 14 (2).

Chmara R. 2008. Rozmieszczenie ramienic (Characeae) na obszarach sandrowych Równiny Charzykowskiej (NW Polska), Fragm. Flor. Geobot. Polonica 15 (2).

Chmara R. 2008. Tradycyjne rybołóstwo śródlądowe w południowej części Kaszub, Zeszyty Chojnickie, nr 23.

Chmara R., Fryda M., Grzempa M., Jaszewska G., Pestka K., Synak M., Syngierski K., Trapszyc A., Zagórska B. 2023. Połączeni dziedzictwem Łukomia.

Cysewki A. 2007. Raport z wykoania badań hydrologicznych i fizykochemicznych wybranych rzek i jezior ZPK w kwietniu i lipcu 2007 (maszynopis).

Cysewski A. 2008. Raport z wykonania badań terenowych i laboratoryjnych (maszynopis).

Cysewski A. 2008. Wyniki badań hydrologicznych i fizykochemicznych Brdy i Zbrzycy wraz z wybranymi dopływami w roku 2008 (maszynopis).

Cysewski A. 2009. Wieloletnia zmienność przepływów i jakości rzek w ZPK (maszynopis).

Czerniawska M. 2005. Lokalna polityka ekorozwoju na przykładzie ZPK (maszynopis).

Drabek E. 2005. Sowy Strigiformes Borów Tucholskich w latach 2003-2005 (maszynopis).

Dysarz R., Przewoźniak M., Sawon E. 2002. Plan ochrony Zaborskiego Parku Krajobrazowego Operat ochrony litosfery (maszynopis).

Fałtynowicz W. 1977. Rzadsze gatunki roślin naczyniowych Nadleśnictwa Przymuszewo w Borach Tucholskich, Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, t. XXX, seria B.

Frymark S. 2019. Leśno monografia wsi i okolicy, t. I.

Frymark S. 2022. Leśno monografia wsi i okolicy, t. II.

Garbacz J. K., Cieściński J., Ciechalski J., Dąbkowski R., Cichowska J. 20185. Warunki termiczno-tlenowe Jeziora Charzykowskiego w latach 2014-2016, Polish Hyperbaric Reserch, 1 (62) 2018.

Goszczyński J., Jutrowska E. 1997. Stan czystości wód Jeziora Charzykowskiego, Biblioteka Monitoringu Środowiska.

Gromadzki M., Bartel R. 2002. Plan ochrony Zaborskiego Parku Krajobrazowego Operat ochrony fauny Zaborskiego Parku Krajobrazowego (maszynopis).

Grzempa M. 2003. Dziedzictwo kulturowe Parku Narodowego „Bory Tucholskie” (w:) Partyka J. (red). Ochrona dóbr kultury i historycznego związku człowieka z przyrodą w parkach narodowych.

Grzempa M., Jaszewska G., Rymon Lipińska J. 2017. Wstępne wyniki inwentaryzacji dzięcioła czarnego Dryocopus martius na terenie Zaborskiego Parku Krajobrazowego, Zeszyty Chojnickie, nr 33.

Grzempa M. 2018. Bindugi na terenie Zaborskiego Parku Krajobrazowego, Baszta, nr 14.

Grzempa M., Jaszewska G., Rymon Lipińska J. 2019. Poznaj i chroń Zaborski Park Krajobrazowy.

Grzempa M. 2020. Funkcjonowanie Zaborskiego Parku Krajobrazowego w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie (w:) Kunz M. 2020. Rola i funkcjonowanie parków krajobrazowych w rezerwatach biosfery, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Grzempa M., Jaszewska G., Rymon Lipińska J., Wencel W., Chrzanowski T. 2020. Rezerwat biosfery Bory Tucholskie człowiek i biosfera.

Jaszewska G. 2008. Porównanie flory naczyniowej jezior o różnej trofii, Katedra Botaniki Uniwersytety Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (maszynopis).

Jaszewska G. 2014. Wyniki badań populacji lęgowej zimorodka (Alcedo atthis) w Zaborskim Parku Krajobrazowym w roku 2014, Zeszyty Chojnickie, nr 30.

Jaszewska G. 2015. Inwentaryzacja populacji lęgowej gągoła (Bucephala clangula) na obszarze Jeziora Charzykowskiego w Zaborskim Parku Krajobrazowym, Gawron 3/2015.

Jaszewska G. 2017. Wyniki badań populacji lęgowej zimorodka Alcedo atthis w Zaborskim Parku Krajobrazowym w latach 2013-2016, Przegląd Przyrodniczy, XXVIII, 4.

Jaszewska G., Grzempa M., Rymon Lipińska J. 2020. Populacja lęgowa łabędzia niemego Cygnus olor w Zaborskim Parku Krajobrazowym w roku 2020, Zeszyty Chojnickie nr 36/2020.

Kasprzyk K. 2008. Raport z wykonania zadania pn. Inwentaryzacja nietoperzy na terenie ZPK (maszynopis).

Kazimierczak J., Płóciennik M., Pabis K. 2006. Motyle (Lepidoptera) Zaborskiego Parku Krajobrazowego i okolic - wyniki badań wstępnych, Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody, 25, 2. 

Kucharski R. 1998b. Populacja zimorodka Alcedo atthis w Zaborskim Parku Krajobrazowym w latach 1992-1994, Chrońmy Przyrodę Ojczystą, t. 3.

Kukier R. 1972. Tradycyjne budownictwo kaszubskie w regionie Gochów i Zaborów, Pomerania, r. VIII, nr 2.

Kunz M. 1999. System Informacji Geograficznej (GIS) Zaborskiego Parku Krajobrazowego (w:) Barcikowski A., Boiński M., Nienartowicz A. (red). Wielofunkcyjna rola lasu. Ochrona przyrody - Gospodarka - Edukacja.

Kunz M., Nienartowicz A., Mizgalska M. 2008. Przestrzenne rozmieszczenie wrzosowisk w Zaborskim Parku Krajobrazowym, Teledetekcja środowiska.

Lipińska B. 2002. Plan ochrony Zaborskiego Parku Krajobrazowego Operat ochrony krajobrazu Zaborskiego Parku Krajobrazowego (maszynopis).

Lipińska B. (red.) Król D., Pernak R. 2002. Plan ochrony Zaborskiego Parku Krajobrazowego Operat Ochrony Dziedzictwa Kulturowego (maszynopis).

Lisowski S., Szafrański F., Tobolski K. 1965. Interesujące torfowisko nad jeziorem Stawek w powiecie chojnickim (woj. bydgoskie), Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, t. XVI.

Lisowski S., Szafrański F., Tobolski K. 1966. Materiały do flory powiatu chojnickiego (Pomorze Zachodnie) część I, Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, t. XVIII.

Lisowski S., Szafrański F., Tobolski K. 1967. Materiały do flory powiatu chojnickiego (Pomorze Zachodnie) część II, Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, t. XX.

Lisowski S., Szafrański F., Tobolski K. 1969. Materiały do flory powiatu chojnickiego (Pomorze Zachodnie) część III, Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, t. XXII.

Lisowski S., Szafrański F., Tobolski K. 1969. Materiały do flory powiatu chojnickiego (Pomorze Zachodnie) część IV, Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, t. XXIII, seria B.

Luścińska M. 2008. Określenie jakości wód wybranych jezior Zaborskiego Pakru Krajobrazowego i ich podatności na degradację (maszynopis).

Luścińska M. 2009. Fitoplankton wiosenny i letni jezior z terenu Zaborskiego Parku Krajobrazowego (maszynopis).

Ławrynowicz J. 1962. Jeziora lobeliowe w południowej części powiatu chojnickiego, Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, t. X.

Ławrynowicz J. 1964. Jeziora lobeliowe w północnej części powiatu chojnickiego, Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, t. XIV.

Ławrynowicz J. 1965. Jeziora lobeliowe we wschodniej i północno-wschodniej części powiatu chojnickiego, Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, t. XVI.

Matuszkiewicz J. M., Rutkowski L. 2002. Plan ochrony Zaborskiego Parku Krajobrazowego Operat ochrony roślinności ZPK ekosystemy leśne i nieleśne oraz flora (maszynopis).

Milecka K. 2005. Historia jezior lobeliowych zachodniej cześci Borów Tucholskich na tle postglacjalnego rozwoju szaty leśnej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Mohr A., Górki W., Kotlarz B. 2006. Ptaki lęgowe Jeziora Somińskiego, (w:) Antczak J., Mohr A. (red). Ptaki lęgowe terenów chronionych i wartych ochrony w środkowej części Pomorza, Pomorska Akademia Pedagogiczna.

Nadolna A. M. 2010. Obieg wody w zlewni Jarcewskiej Strugi, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych (maszynopis).

Nagengast B., Rymon Lipińska J. 2005. Flora of lakes Małe Głuche and Duże Głuche in the Zaborski Landscape Park, Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, CCCLXXIII, Bot.-Stec. 9.

Nowicka B. (red.) Wiśniewski R., Suchożebrski J., Pokojski W., Bieroza M., Skąpski K. 2002. Plan Ochrony Zaborskiego Parku Krajobrazowego Operat Hydrologiczny (maszynopis).

Pakulnicka J. 2004. Wyniki wstępnych badań nad entomofauną wodną (Odonata, Heteroptera, Coleoptera, Trichoptera) oraz acarofauną (Hydrachnidia, Acari) Zaborskiego Parku Krajobrazowego (maszynopis).

Płonka A. 2002. Tarczówkowate (Pentatomidae) Zaborskiego Parku Krajobrazowego. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Zakład Ekologii Zwierząt (maszynopis).

Prajs B., Antkowiak W. 2006. Sileno inflatae-linarietum minoris Herbich 1993 w dolinie rzeki Kulawy (Zaborski Park Krajobrazowy), Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, CCCLXXVIII, Bot.-Stec. 10.

Prajs B., Antkowiak W. 2008. Nowe stanowiska Liparis loeselii (L.) Rich. i Cypripedium calceolus L. w dolinie rzeki Kulawy (Zaborski Park Krajobrazowy), Chrońmy Przyrodę Ojczystą, t. 64, nr 2.

Prusinkiewicz Z., Noryśkiewicz B. 1975. Geochemiczne i paleopedologiczne aspekty genezy kredy jeziornej jako skały macierzystej północnopolskich rędzin, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Geografia XI, z. 35.

Przewoźniak M. 2003. Materiały do monografii przyrodniczej regionu gdańskiego, t. 9.

Przewoźniak M., Winiarski A. 2002. Plan Ochrony Zaborskiego Parku Krajobrazowego Operat sozologiczny i użytkowania gruntów (maszynopis).

Przybysz J. 1983. Materiały do awifauny Borów Tucholskich, Acta Ornithologica, t. XIX, nr 2.

Radtke G., Bartel R. 2011. Występowanie troci Salmo trutta L. w jeziorach północnej Polski w ujęciu historycznym i środowiskowym [w:] Jankun M, Furgała- Selezniow G., Woźniak M., Wiśniewska A. M. 2011. Ocena i ochrona bioróżnorodności wód.

Radtke G., Bernaś R., Dębkowski P., Morzuch J., Skóra M. 2015. Ichtiofauna systemu rzeki Brdy, Roczniki Naukowe Polskiego Związku Wędkarskiego, t. 28.

Rejewski M. 1981. Roślinność jezior rejonu Laski w Borach Tucholskich, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Rozprawy.

Rejewski M., Nienartowicz A., Boiński M. (red.). 1993. Bory Tucholskie Walory przyrodnicze – Problemy ochrony – Przyszłość (materiały pokonferencyjne), Uniwersytet Mikołaja Kopernika.

Rózga B. 2007. Ocena jakości wód Jeziora Charzykowskiego (maszynopis).

Rymon Lipińska J. 2012. Inwazyjne gatunki roślin nad Jeziorem Charzykowskim, Zeszyty Chojnickie, nr 27.

Rząska H., Walenta K. 2005. Brusy i okolice w pradziejach na tle porównawczym.

Rząska H., Walenta K. 2017. Brązy ukryte w ziemi... Łużycki skarb z Charzyków, Muzeum Historyczno-Etnograficzne w Chojnicach.

Sikora A., Gutowski M., Ostrowski D., Bagiński U., Bagińska M., Jaszewska G., Przystański M., Barcz M., Kowalewski M. 2023. Wzrost pomorskiej populacji sóweczki Glaucidium passerinum na tle sytuacji gatunku w Polsce i Europie, Ornis Polonica 2023, 64.

Stangenberg M. 1950. Jezioro Charzykowo, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne.

Słowański W. 1961. Wczesnoholoceńskie osady jeziorne w Lasce koło Brus. Kwartalnik Geologiczny, 5, 3. 

Szmeja J. 1996. Rejestr polskich jezior lobeliowych, Fragm. Flor. Geobot,  Ser. Polonica 3.

Szmeja K. 2003. Rzadko spotykane gatunki roślin naczyniowych Zaborskiego Parku Krajobrazowego, Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, seria B, t. 52.

Śmietana P. 2007. Ocena jakości ekosystemów wodnych znajdujących się na terenie ZPK w świetle wymagań siedliskowych raka szlachetnego (maszynopis).

Śmietana P. 2007. Raport z wykonania zabiegów restytucyjnych raka szlachetnego (maszynopis).

Śmietana P. 2008 Raport wykonania monitoringu i uzupełniających zabiegów restytucyjnych raka szlachetnego na terenie ZPK (maszynopis).

Śmietana P. 2009. Raport wykonania monitoringu i uzupełniających zabiegów restytucyjnych raka szlachetnego na terenie ZPK (maszynopis).

Śmietana P. 2011. Raport wykonania monitoringu wyników restytucyjnych raka szlachetnego na terenie ZPK (maszynopis).

Śmietana P. 2011. Wyniki działań na rzecz restytucji raka szlachetnego (maszynopis).

Śmietana P. 2012. Wyniki działań na rzecz restytucji raka szlachetnego ZPK 2012 (maszynopis).

Śmietana P. 2013. Wyniki działań na rzecz restytucji raka szlachetnego PZPK 2013 (maszynopis).

Twardokus A. 2010. Ocena stanu trofii wód jeziora Charzykowskiego na przestrzeni ostatnich 20 lat (maszynopis).

Walenta K. 1991. Cmentarzysko ludności kultury wielbarskiej z okresu rzymskiego w Brusach, stan. 11, gm. „Loco”, woj. bydgoskie, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Archaeologica 12.

Walenta K. 1998. Budowa słupowa kultur wielbarskiej w Leśnie, gm. Brusy st. 240, (w:) Łódzkie sprawozdania archeologiczne, t. IV,  Stow. Nauk. Arch. Pol. Oddział w Łodzi.

Walenta K. 2008. Leśno i mikroregion w późnej epoce brązu i wczesnej epoce żelaza, Zakład Archeologii Pomorza Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, Muzeum Historyczno-Etnograficzne w Chojnicach.

Walenta K. 2009. Leśno i mikroregion w okresie rzymskim, Zakład Archeologii Pomorza Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, Muzeum Historyczno-Etnograficzne w Chojnicach.

Walkowiak A. 2003. Ocena stanu czystości wód jeziora Charzykowskiego na podstawie badań wykonanych w 2003 roku (maszynopis).

Waśko B. 2011. Inwentaryzacja zimorodka (Alcedo atthis) w Zaborskim Parku Krajobrazowym (maszynopis).

Waśko B. 2012. Ekologia rozrodu zimorodka Alcedo atthis w Borach Tucholskich w latach 2010-2011 (maszynopis).

Waśko B. 2012. Zimorodek (Alcedo atthis) w Zaborskim Parku Krajobrazowym w roku 2012 (maszynopis).

Werner K. 2002. Roślinność wybranych torfowisk wysokich i przejściowych Zaborskiego Parku Krajobrazowego (maszynopis), UMK Toruń, Wydz. BNZ.

Winkowski W. 2005. Nowe stanowiska skrzypu olbrzymiego (Equisetum telmatei) w powiecie chojnickim, Zeszyty Chojnickie, nr 20.

Zawadzka J. 2012. Charakterystyka hydrologiczna zlewni Zbrzycy (maszynopis).

Ziółkowski M., Grzempa M., Jaszewska G., Rymon Lipińska J. 2017. Monitoring koncentracji łabędzi krzykliwych Cygnus cygnus na terenie obszaru Natura 2000 Wielki Sandr Brdy PLB220001 oraz Zaborskiego Parku Krajobrazowego Grudzień 2016-marzec 2017, Zeszyty Chojnickie, nr 33.

Żukowski W. 1961. Notatki Florystyczne z Pomorza Zachodniego, Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, t. VIII.