Piecki

Nazwa: Piecki

Rodzaj: florystyczny

Rok powołania: 2001

Akt powołania: Rozporządzenie Nr 14/2001 Wojewody Pomorskiego z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody „Piecki”(Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2001 r. nr 91, poz. 1318) Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 13 października 2015 r.

w sprawie rezerwatu przyrody „Piecki”

Powierzchnia: 19,42 ha, otulina 92,89 ha

Cel ochrony: Zachowanie flory i zbiorowisk roślinnych charakterystycznych dla jezior lobeliowych, torfowisk przejściowych, świeżych i bagiennych borów sosnowych, z gatunkami roślin chronionych, rzadkich oraz zagrożonych wyginięciem.

Opis: Rezerwat obejmuje jeziora: Piecki, Małe Piecki, Kaczewo oraz torfowiska i bory bagienne. Z cennych gatunków flory występują tutaj: rosiczka okrągłolistna Drosera rotundifolia, rosiczka pośrednia Drosera intermedia i rosiczka długolistna Drosera anglica, bażyna czarna Empetrum nigrum, widłak wroniec Lycopodium selago, widłak jałowcowaty Lycopodium annotinum, widłak goździsty Lycopodium clavatum, bagno zwyczajne Ledum palustre, żurawina drobnoowockowa Oxycoccus microcarpus, lobelia jeziorna Lobelia dortmana, poryblin jeziorny Isoёtes lacustris, grzybienie północne Nymphaea candida, turzyca bagienna Carex limosa, fiołek torfowy Viola epipsila.

Jezioro Piecki
Jezioro Kaczewo
Lobelia jeziorna
Torfowce