Formy ochrony przyrody

Zgodnie z art. 107 Ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 880 ze zm.) do zadań Służby Parku Krajobrazowego należy m.in. realizacja zadań związanych z ochroną innych form ochrony przyrody w granicach parku krajobrazowego.

Na obszarze Zaborskiego Parku Krajobrazowego zlokalizowane są następujące formy ochrony:

  • rezerwaty przyrody;
  • obszary Natura 2000;
  • użytki ekologiczne;
  • pomniki przyrody.