Obszary Natura 2000

Zgodnie z art. 25. Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 92 poz. 880 ze zm.) sieć obszarów Natura 2000 obejmuje:

1) obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) - obszar wyznaczony, zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej, do ochrony populacji dziko występujących ptaków jednego lub wielu gatunków, w którego granicach ptaki mają korzystne warunki bytowania w ciągu całego życia, w dowolnym jego okresie albo stadium rozwoju;

2) specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO) - obszar wyznaczony, zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej, w celu trwałej ochrony siedlisk przyrodniczych lub populacji zagrożonych wyginięciem gatunków roślin lub zwierząt lub w celu odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony tych gatunków;

3) obszary mające znaczenie dla Wspólnoty (OZW) - projektowany specjalny obszar ochrony siedlisk, zatwierdzony przez Komisję Europejską w drodze decyzji, który w regionie biogeograficznym, do którego należy, w znaczący sposób przyczynia się do zachowania lub odtworzenia stanu właściwej ochrony siedliska przyrodniczego lub gatunku będącego przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także może znacząco przyczynić się do spójności sieci obszarów Natura 2000 i zachowania różnorodności biologicznej w obrębie danego regionu biogeograficznego; w przypadku gatunków zwierząt występujących na dużych obszarach obszarem mającym znaczenie dla Wspólnoty jest obszar w obrębie naturalnego zasięgu takich gatunków, charakteryzujący się fizycznymi lub biologicznymi czynnikami istotnymi dla ich życia lub rozmnażania.

Na terenie Zaborskiego Parku Krajobrazowego zlokalizowane są następujące obszary Natura 2000:

Obszary specjalnej ochrony ptaków

Akt powołujący: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz.U. 2011 nr 25 poz. 133)

- PLB220001 Wielki Sandr Brdy

- PLB220009 Bory Tucholskie

Obszary mające znaczenie dla Wspólnoty:

- PLH220056 Czerwona Woda pod Babilonem

- PLH220058 Doliny Brdy i Chociny

- PLH220060 Las Wolność

- PLH220026 Sandr Brdy

- PLH220057 Ostoja Zapceńska

Geoserwis GDOŚ