Pomniki przyrody

Zgodnie z art. 40. Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 92 poz. 880 ze zm.) pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie. Ustanowienie pomnika przyrody następuje w drodze uchwały rady gminy.

Geoserwis GDOŚ

 

 

Dąb szypułkowy o obwodzie 395 cm w miejscowości Bachorze.
Głaz narzutowy zwany Diabelskim o obwodzie 1080 cm nad Jeziorm Długim.
Stanowisko brodaczek na drewnianej stodole w Wawrzonowie.
Stanowisko zimoziołu północnego w Leśnictwie Funka.