W07

 

Zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody ożywionej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.

Zlokalizowany w pobliżu wzgórza Wolność głaz narzutowy został uznany za pomnik przyrody w 1993 roku. Jego obwód wynosi 704 cm.