W03

Jest to najwyższe wzniesienie na terenie Zaborskiego Parku Krajobrazowego, położone na południowy zachód od Charzyków i Jeziora Charzykowskiego. Las Wolność należy do najbardziej urozmaiconych pod względem rzeźby obszarów parku. Ciekawe ukształtowanie terenu jest efektem działalności lodowca. Poza Wzgórzem Wolność występuje tutaj szereg izolowanych, owalnych wzniesień o wysokości 20-30 m, uznanych jako moreny czołowe zlodowacenia fazy charzykowsko-gwieździńskiej. Współczesne badania terenowe wykazały jednak, że w przeważającej ilości są to kemy, które tworzą warstwowo ułożone piaski, mułki i żwiry, osadzane w szczelinach i zagłębieniach w obrębie lądolodu lub martwego lodu.

Szkic geomorfologiczny okolic Jeziora Charzykowskiego 

Numeryczny model terenu Wzgórza Wolność