L12

Formowanie się mułków, piasków i glin zwałowych w spływach KEMÓW (14)* następowało w STADIALE górnym ZLODOWACENIA WISŁY. Formy te powstały w wyniku akumulacji na rozległych powierzchniach, w których lód stopniał do samej ziemi, a utrzymywał się dookoła. W miejscach tych osadzane było „błoto” morenowe zagrzebane w lodzie. Formą o takiej genezie jest wzniesienie na którym teraz się znajdujesz o wysokości 159.6 m n.p.m.

Warto zapoznać się z budową geologiczną okolic Leśna w czwartorzędzie.

* Tutaj znajduje się mapa geologiczna okolic Leśna.

* Tutaj znajduje się słownik terminów geograficznych.

Widok w kierunku Orlika i Główczewic