L07

Znajdujesz się na krawędzi morenowej wyspy Brus. Na północ znajdują się obniżenia po prajeziorze leśnieńskim, na południe w kierunku Czapiewic - morenowa wyspa Brus. Budowa geologiczna wzniesienia, u nasady którego teraz się znajdujesz, jest efektem rozpadu lądolodu na duże bryły martwego lodu. Wzniesienie tworzą piaski, żwiry i GLINY ZWAŁOWE moren martwego lodu (12)*. Powstały w PLEJSTOCENIE na skutek wytapiania się osadów morenowych z brył martwego lodu oraz akumulacji tych osadów u podnóża i między bryłami martwego lodu. Wierzchołek wzniesienia położony jest na wysokości 156,3 m n.p.m. 

Warto zapoznać się z budową geologiczną okolic Leśna w czwartorzędzie.

* Tutaj znajduje się mapa geologiczna okolic Leśna.

* Tutaj znajduje się słownik terminów geograficznych.

Zdjęcie wykonane w kierunku Czapiewic dwa lata po nawałnicy - 20 października 2019 r. W kadrze widoczne są Kręgi Kamienne, Szczepanówka oraz inne wzniesienia wyspy Brus fot. Maciej Cybulski