L03

Bezpośrednie otoczenie rzeki Młosiny tworzą torfy na kredzie jeziornej i GYTIACH (1/2)* oraz torfy na mułkach i piaskach jeziornych (1/5)*. Są to utwory geologiczne powstałe w HOLOCENIE na skutek akumulacji bagiennej, dalszej erozji rzecznej i KAPTAŻU bezodpływowych zbiorników jeziornych. Najprawdopodobniej Młosiną nastąpił odpływ wód z leśnieńskiego prajeziora w kierunku zachodnim do doliny Zbrzycy.

Warto zapoznać się z budową geologiczną okolic Leśna w czwartorzędzie.

* Tutaj znajduje się mapa geologiczna okolic Leśna.

Tutaj znajduje się słownik terminów geograficznych.