Zasady udostępniania jezior

 1. W związku z art. 17 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz zgodnie z § 3 pkt 13 uchwały nr 144/VII/11 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27 maja 2011 r. (ze zm.) na terenie Zaborskiego Parku Krajobrazowego obowiązuje zakaz używania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego na otwartych zbiornikach wodnych.
 2. W związku z § 4 ust. 3 uchwały sejmiku w sprawie Zaborskiego Parku Krajobrazowego zakaz ten nie dotyczy:
  • Jeziora Charzykowskiego,
  • używania łodzi o napędzie elektrycznym o mocy do 5 KM, z wyłączeniem jezior lobeliowych (Jez. Nawionek, Jez. Piecki, Jez. Czarne, Jez. Moczadło, Jez. Żabionek, Jez. Sosnówek, Jez. Długie w gminie Brusy),
  • pomocniczych silników spalinowych o mocy do 10 KM na jachtach żaglowych na odcinku rzeki Brdy o długości 50 m poniżej mostu zwodzonego w miejscowości Małe Swornegacie w kierunku Jez. Długiego, w okresie od 1 maja do 30 września.
 3. Zgodnie z art. 17 ust. 2 i 4 ustawy o ochronie przyrody zakaz ten nie dotyczy: statków jednostek ratowniczych, jednostek organizacyjnych właściciela wód lub urządzeń wodnych zlokalizowanych na wodach, inspektorów żeglugi śródlądowej, Państwowej i Społecznej Straży Rybackiej, promów w ciągu dróg publicznych, prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej, wykonywania zadań z zakresu ochrony przyrody przez Służbę Parku Krajobrazowego. Ponadto zakaz nie dotyczy: wykonywania zadań wynikających z planu ochrony, wykonywania zadań na rzecz obronności kraju i bezpieczeństwa państwa, prowadzenia akcji ratowniczej oraz działań związanych z bezpieczeństwem powszechnym oraz realizacji inwestycji celu publicznego.
 4. W związku z Uchwałą nr XXVI/228/2009 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 14 maja 2009 r. w sprawie uprawiania sportów motorowodnych i turystyki motorowodnej na Jeziorze Charzykowskim obowiązują następujące zasady:
  • zakaz pływania statkami o spalinowym napędzie mechanicznym, w tym skuterów wodnych w odległości mniejszej niż 100 m od brzegu jeziora, w tym także przystani, portów oraz wypożyczalni sprzętu pływającego,
  • wyżej wymieniony zakaz nie dotyczy statków i skuterów wodnych odpływających i dopływających do brzegu z minimalną sterowną prędkością, pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności eliminującej zagrożenie dla osób kąpiących się i wypoczywających na wodzie.
  • w południowej części Jeziora Charzykowskiego począwszy od Zatoki Wolność do ujścia Jarcewskiej Strugi (akwen Charzykowy) wprowadza się całkowity zakaz pływania skuterów wodnych.

Wyżej wymienione zasady służą ochronie fauny, w szczególności ptaków wodno-błotnych oraz siedlisk przyrodniczych podlegających ochronie na obszarze Zaborskiego Parku Krajobrazowego. Jeziora ZPK to miejsca lęgowe i żerowiska dla rzadkich gatunków ptaków, takich jak: trzciniak, bąk, żuraw, gągoł, nurogęś, zimorodek, łabędź krzykliwy, brodziec piskliwy, samotnik, bielik i puchacz. Wszystkie te gatunki wymagają ciszy, w szczególności w okresie lęgów i wychowywania młodych. Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności i ograniczenie hałasu w okresie lęgowym ptaków oraz nie wpływanie w szuwary!

Plakat Zachowaj Ciszę