L06

Znajdujesz się na skrzyżowaniu dróg prowadzących do Warszyna, Kaszuby, Czapiewic i Leśna Cegielni. To ciekawe miejsce pod względem budowy geologicznej. Dominują tutaj piaski i żwiry wodnolodowcowe, usypane na mułkach i piaskach zastoiskowych (9/10)* oraz na glinach zwałowych (9/17)*. Powstały pod koniec PLEJSTOCENU na skutek spływów wodnomorenowych z brył martwego lodu oraz erozji przez wody lodowcowe.

Pozostałe elementy budowy geologicznej okolicy to piaski humusowe i namuły den dolinnych oraz zagłębień bezodpływowych na piaskach i żwirach wodnolodowcowych (3/9)*. Powstały w HOLOCENIE na skutek akumulacji mineralno-organicznej w dolinach rzecznych i zagłębieniach po martwym lodzie.

Spory udział w budowie geologicznej okolic Leśna mają torfy (1)* powstałe na skutek akumulacji bagiennej. Tereny położone na zachód od tego miejsca w kierunku jeziora Warszyn zdominowane są przez SANDRY, czyli piaski i żwiry wodnolodowcowe (9)*. Wokół prajeziora leśnieńskiego występują powszechnie, zaś w jego obrębie w formie małych wysp i niewielkich pól sandrowych.

Warto zapoznać się z budową geologiczną okolic Leśna w czwartorzędzie.

* Tutaj znajduje się mapa geologiczna okolic Leśna.

* Tutaj znajduje się słownik terminów geograficznych.

Wybudowania Leśna w obrębie prajeziora leśnieńskiego - obecnie teren ten tworzą kompleks łąk z gęstą siecią rowów melioracyjnych
oraz pola uprawne. Zdjęcie wykonane przed nawałnicą - 19 sierpnia 2012 r.
Na pierwszym planie widoczna droga Czapiewice - Leśno, w głębi Kaszuba i jezioro Warszyn.