CH12

Chocina przepływa przez tereny rolnicze: pola uprawne, pastwiska i łąki. Te ostatnie to siedliska półnaturalne, które do swojego trwania wymagają regularnego koszenia. Łąki to siedliska, w których dominują trawy przy dużym udziale innych roślin zielnych. Ekstensywnie użytkowane łąki są pełne barwnie kwitnących roślin, zapewniajacych pożywienie licznym owadom zapylającym. Łąki są miejscem gniazdowania wielu gatunków ptaków, m.in. czajek, skowronków i kszyków.