Biocentrum Kulki

W obrębie dawnej osady leśnej Kulki koło Swornegaci stwierdzono występowanie płazów: traszki zwyczajnej Triturus vulgaris, traszki grzebieniastej Triturus cristatus, grzebiuszki ziemnej Pelobates fuscus, ropuchy szarej Bufo bufo, ropuchy paskówki Bufo calamita, żaby trawnej Rana temporaria, żaby moczarowej Rana arvalis, żaby śmieszki Rana ridibunda, żaby jeziorkowej Rana lessonae. Ten zestaw gatunków, zwłaszcza obecność traszki grzebieniastej, gatunku o znaczeniu wspólnotowym wg załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG, świadczy, że jest to miejsce istotne dla bytowania batrachofauny w okresie lata. Ruiny osady Kulki są jedynym w okolicy odpowiednim miejscem zimowania płazów. Położenie Kulek oraz bogaty zestaw gatunków płazów zasugerowało stworzenie w 2009 r. bazy do realizacji programu ochrony różnych grup zwierząt (biocentrum). W celu stworzenia miejsca zimowania płazów i gadów wykorzystano istniejącą płytką studnię, która dotychczas była pułapką dla tych zwierząt. Dno studni wyłożono grubym, a potem drobnym gruzem i kamieniami, wypełniając ją aż ponad poziomu gruntu. Wykonano też kanał wyjściowy o nachyleniu do 45o, umożliwiający płazom swobodne wejście i wyjście z zimowiska. Dodatkowo z karp korzeniowych i próchniejącego drewna utworzono dwa kopce. W obrębie wyburzonego budynku, w części przylegającej do piwnicy, wykonano zagłębienie terenu o głębokości 50 cm i wymiarach 3 m długości i 1,5 m szerokości, które zostało wypełnione gruzem, kamieniami i gałęziami. Miejsce to będzie służyć jako letnie schronienie płazów i gadów.

Traszka grzebieniasta Triturus cristatus
Grzebiuszka ziemna Pelobates fuscus
Ropucha paskówka Bufo calamita
Z kamieni i karp korzeniowych utworzono letnie schronienia dla płazów i gadów
Grafika 5: Biocentrum Kulki
Grafika 6: Biocentrum Kulki