Zaborski Park Krajobrazowy kończy 25 lat!

Data: 26-02-2015

28 lutego br. mija 25 lat od utworzenia Zaborskiego Parku Krajobrazowego. Park powstał w 1990 r. dzięki staraniom środowisk naukowych Torunia i Bydgoszczy, skupionych wokół tworzącego się w tym czasie Towarzystwa Miłośników Borów Tucholskich.

Zaborski Park Krajobrazowy chroni północno-zachodnią części Borów Tucholskich w środkowym, jeziornym biegu rzeki Brdy. To właśnie rozległe jeziora przepływowe, związane z systemem rzecznym Brdy i jej dopływów, tworzą przepiękne panoramy krajobrazowe, cenione przez rzesze turystów. Park powstał na terenie gmin Brusy i Chojnice. Początkowo nosił nazwę Chojnicki Park Krajobrazowy. W 1991 r. nazwa uległa zmianie, nawiązując do historycznej Ziemi Zaborskiej. ZPK obejmuje południową część Kaszub. Zabory stanowiły odrębną całość w stosunku do sąsiadujących ziem i już w dokumentach pochodzących z XIII wieku określane były jako "terra Zaborensis".

Zaborski Park Krajobrazowy powstał w celu ochrony młodoglacjalnej rzeźby terenu związanej z rozległymi polami sandrowymi Borów Tucholskich, rynnami polodowcowymi i dolinami rzecznymi. Celem ochrony jest poprawa stanu czystości wód powierzchniowych, zachowanie torfowisk, czynna ochona ekosystemów nieleśnych, utrzymanie ciągłości przestrzennej lasów i ich renaturalizacja oraz ochrona różnorodności fauny i nie wprowadzanie gatunków obcych geograficznie. Działalność Parku skupia się na ochronie tożsamości kulturowej Ziemi Zaborskiej oraz ochronie i rewaloryzacji krajobrazu. Osiągnięcie celów ochrony odbywa się w warunkach rozwoju zrównoważonego przy wsparciu edukacji przyrodniczej.

O wybitnych walorach przyrodniczych obszaru świadczy wydzielenie w 1996 r. w rejonie Strugi Siedmiu Jezior Parku Narodowego "Bory Tucholskie". Kolejnym potwierdzeniem unikatowych walorów Zaborskiego Parku Krajobrazowego jest nadanie przez gremia europejskie i międzynarodowe statusu: Światowego Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie, Europejskiej Ostoi Ptaków IBA i obszarów Natura 2000: PLB 220001, PLB 220009, PLH 220026, PLH 220058, PLH 220057, PLH 220056, PLH 220060.

Wszystkim Przyjaciołom, Sympatykom i Osobom wspierającym Zaborski Park Krajobrazowy w różnoraki sposób dziękujemy za życzliwość i troskę o ten wyjątkowy fenomen przyrodniczy, dziedzictwo natury i kultury na południu Kaszub w Borach Tucholskich.