Trwają prace nad częścią strategiczną projektu planu ochrony

Data: 26-05-2022

Za nami kolejny, ważny etap opracowania projektu planu ochrony Zaborskiego Parku Krajobrazowego. W zakładce PLAN OCHRONY udostępnionych zostało osiem operatów szczegółowych wraz z mapami. Dokumenty te zawierają analizę zagrożeń dla przyrody, walorów krajobrazowych i kulturowych Zaborskiego Parku Krajobrazowego oraz cele i strategię ochrony dla ośmiu operatów szczegółowych. Stanowią one dokumentację planu ochrony. Materiały przygotował zespół specjalistów z Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Gdyni.

Zachęcamy do zapoznania się z tym obszernym materiałem. Podczas całego procesu opracowywania projektu planu ochrony można składać swoje uwagi i wnioski. Każda uwaga zostanie zarejestrowana i przeanalizowana. Uwagi można zgłaszać na adres e-mail: zpk.planochrony@pomorskieparki.pl lub wysłać tradycyjną pocztą na adres: Zaborski Park Krajobrazowy, ul. Turystyczna 10, 89-606 Charzykowy. Formularz uwag i wniosków znajduje się tutaj.

Przed nami trzecie warsztaty konsultacyjne, które odbędą się 23 czerwca 2022 r. w godz. od 10.00 do 15.00 w Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowym w Chojnicach przy ul. Piłsudskiego 30a. Podczas spotkania wykonawcy operatów szczegółowych planu zaprezentują wstępną koncepcję ochrony, w tym działania ochronne.

Następnie zostanie przygotowany i udostępniony operat generalny oraz projekt uchwały sejmiku województwa w sprawie planu ochrony dla Zaborskiego Parku Krajobrazowego. W kolejnym etapie powstanie wersja projektu planu ochrony, która zostanie wyłożona do publicznego wglądu i poddana oficjalnym konsultacjom społecznym w trybie przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Prace nad planem ochrony zostaną zakończone 30 września 2022 r. Ich efektem będzie projekt uchwały sejmiku województwa w sprawie planu ochrony z kompletem uzgodnień i opinii.