Opracowanie projektu planu ochrony Zaborskiego Parku Krajobrazowego

Data: 03-12-2021

Przypominamy, że od 30 kwietnia 2020 r. dla Zaborskiego Parku Krajobrazowego opracowywany jest projekt planu ochrony. Prace nad tym dokumentem, wykonywane przez specjalistów z Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Gdyni, wchodzą właśnie w decydująca fazę.

22 września 2021 r. w Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowym w Chojnicach odbyło się II spotkanie z interesariuszami planu ochrony zorganizowane w ramach uspołecznionego procesu konsultacji. Zaprezentowana została wówczas diagnoza stanu zasobów, tworów i składników przyrody, walorów krajobrazowych oraz wartości kulturowych. Przedstawiono również, zidentyfikowane w toku prac nad planem, istniejące i potencjalne zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne, które mogą mieć wpływ na stan tych zasobów.

Wyniki diagnozy dostępne są w zakładce PLAN OCHRONY. Jest to osiem operatów tematycznych wraz z mapami przeglądowymi i mapami zagrożeń przekazane przez wykonawców planu.

Wnioski odnoszące się do zaprezentowanych zagadnień można składać na formularzach dostępnych poniżej na adres e-mail zpk.planochrony@pomorskieparki.pl.

Tutaj znajduje się formularz uwag i wniosków do projektu Planu Ochrony Zaborskiego Parku Krajobrazowego. Na uwagi i wnioski składane na tym etapie nie odpowiadamy tylko przekazujemy je wykonawcom projektu do przeanalizowania podczas dalszych prac.

Zgodnie ze zmienionym harmonogramem, w terminie do 28 lutego 2022 r. odbędzie się trzecie spotkanie warsztatowe, na którym zaprezentowane zostaną wyniki kolejnego etapu prac, tzw. etapu strategii ochrony. Na tym spotkaniu będzie możliwość poznania wstępnej koncepcji ochrony Zaborskiego Parku Krajobrazowego oraz pierwszej wersji projektu uchwały sejmiku.
Po tym spotkaniu będzie możliwość ponownego składania uwag i wniosków.

W kolejnym etapie powstanie wersja projektu Planu Ochrony dla Zaborskiego Parku Krajobrazowego, która zostanie wyłożona do publicznego wglądu i poddana oficjalnym konsultacjom społecznym, o czym zostaną Państwo poinformowani zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.).

Zgodnie z umową prace zakończone zostaną 30 września 2022 r., a ich efektem będzie projekt uchwały sejmiku województwa w sprawie planu ochrony z kompletem uzgodnień i opinii.