Ochrona zadrzewień w Zaborskim Parku Krajobrazowym

Data: 12-01-2017

W związku z nowelizacją Ustawy o ochronie przyrody (ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach Dz. U. z 2016 r. poz. 2249) publikujemy informację dotyczącą zakazów likwidowania i niszczenia zadrzewień na obszarze Zaborskiego Parku Krajobrazowego.

Informacja

dotycząca wpływu nowelizacji ustawy o ochronie przyrody (ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach - Dz. U. z 2016 r. poz. 2249)
na zakazy ustanowione w Zaborskim Parku Krajobrazowym

Uchwała Nr 144/VII/11 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie Zaborskiego Parku Krajobrazowego podjęta została na podstawie m. in.: art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2249 ze zm.), zgodnie z którym w parku krajobrazowym mogą być wprowadzone zakazy wybrane z określonego w tym przepisie katalogu. Wyżej wymieniona uchwała została zmieniona uchwałą Nr 264/XXIV/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 lipca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 16.08.2016 r. poz. 2947).

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy na obszarze Zaborskiego Parku Krajobrazowego wprowadzono w § 3 pkt 3 ww. uchwały zakaz  likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych. W § 4 ust. 2a uchwały doprecyzowano, że zakaz dotyczy zadrzewień śródpolnych o charakterze pasmowym, pełniących funkcje przeciwerozyjne oraz o charakterze obszarowym w formie kęp, wyraźnie odróżniających się w krajobrazie.

Przepisy stanowiące podstawę wprowadzenia wyżej wskazanego zakazu nie uległy zmianie w wyniku nowelizacji wprowadzonej ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r., tym samym wprowadzone zakazy pozostają w mocy w takim zakresie, w jakim zostały wprowadzone przez właściwe organy, w tym przypadku – Sejmik Województwa Pomorskiego.
Nowelizacją ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. dokonano natomiast rozszerzenia określonego w art. 83f ust. 1 ustawy o ochronie przyrody katalogu drzew i krzewów, do usunięcia których nie jest wymagane zezwolenie. Katalog rozszerzono o drzewa lub krzewy, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz drzewa lub krzewy usuwane w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego (art. 83f ust. 1 pkt 3a i 3b).

Analiza systemowa tekstu ustawy (opierająca się na założeniu, że system prawa jest niesprzeczny i zupełny, zakazująca interpretowania przepisów w sposób doprowadzający do powstawania luk czy sprzeczności między przepisami) prowadzi do wniosku, że zwolnienie z obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu zawarte w art. 83f ust. 1 pkt 3a i 3b ww. ustawy ma zastosowanie w sytuacjach, gdy nie obowiązują zakazy likwidowania zadrzewień wprowadzone na obszarach objętych poszczególnymi formami ochrony przyrody. Gdy zakazy obowiązują, usuwanie – mimo braku wymogu uzyskania decyzji – jest zabronione.

Jeśli chodzi o stosowanie art. 83f ust. 1a ustawy o ochronie przyrody przyjąć należy, że z pkt 5 lit. a tego przepisu wynika, iż rada gminy rozszerzając ustawowy katalog drzew i krzewów, na usunięcie których nie jest wymagane zezwolenie, winna wziąć pod uwagę miejsce usytuowania drzew, w tym na obszarach objętych formami ochrony przyrody i ewentualne zakazy z tego usytuowania wynikające.

Zasadnym jest podjęcie działań mających na celu rozpowszechnienie wiedzy o zakazach obowiązujących na terenie Zaborskiego Parku Krajobrazowego i przewidzianej w art. 127 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody odpowiedzialności karnej za ich naruszenie.

Ustawa o ochronie przyrody definiuje również pojęcie zadrzewienia, precyzując, że są to drzewa i krzewy w granicach pasa drogowego, pojedyncze drzewa lub krzewy albo ich skupiska niebędące lasem w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435, z późn. zm.), wraz z terenem, na którym występują, i pozostałymi składnikami szaty roślinnej tego terenu, spełniające cele ochronne, produkcyjne lub społeczno-kulturowe.

W związku z powyższym zalecamy konsultacje z pracownikami Zaborskiego Parku Krajobrazowego celem uzyskania opinii, a także przeprowadzenia wizji terenowej, w przypadkach budzących wątpliwości u właścicieli nieruchomości położonych w granicach Parku.

Prosimy o kontakt: Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Zespołu w Charzykowach Zaborski Park Krajobrazowy ul. Turystyczna 10, 89-606 Charzykowy, tel. 52 396 09 64, 727 660 065 lub e-mail: zpk@pomorskieparki.pl.