Inwentaryzacja gatunków inwazyjnych brzegów Jeziora Charzykowskiego

Data: 11-08-2011
Łan niecierpka gruczołowatego i kolczurki klapowanej grafika
Uczestnicy warsztatów przy promenadzie w Charzykowach grafika
Uczestnicy warsztatów w czasie inwentaryzacji grafika
Młode rdestowce sachalińskie nad brzegiem Jeziora Charzykowskiego grafika
Niecierpek drobnokwiatowy dominujący w runie buczyn grafika
Usuwanie niecierpka gruczołowatego grafika

Gatunki inwazyjne to jeden z najpoważniejszych problemów współczesnej ochrony przyrody. Wprowadzanie przez człowieka gatunków obcych do środowisk naturalnych to, po niszczeniu siedlisk, główna przyczyna stale zmniejszającej się różnorodności biologicznej na świecie.


Na początku sierpnia br. w Zaborskim Parku Krajobrazowym podjęto inwentaryzację brzegów Jeziora Charzykowskiego pod kątem występowania gatunków inwazyjnych. W działaniach prócz pracowników Parku udział wzięli pracownicy i studenci Wydziału Hydrologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego. Pięciodniowe warsztaty rozpoczęły się wprowadzeniem teoretycznym na temat gatunków obcych i szkoleniem z ich rozpoznawania. Kolejne dni miały charakter terenowy, kiedy uczestnicy wyposażeni w mapy i rejestratory GPS ruszyli w teren, by wyszukiwać, namierzać i w miarę możliwości usuwać gatunki inwazyjne.


Warsztaty zaowocowały wzbogaceniem bazy danych Parku o informacje dotyczące listy i rozmieszczenia gatunków obcych. Największe zróżnicowanie w składzie gatunkowym wykazano na północnym, południowym i zachodnim brzegu jeziora, czyli tam, gdzie zlokalizowane są wsie i osady. Najczęściej i najobficiej występującymi gatunkami okazały się niecierpek gruczołowaty i rdestowiec sachaliński, które najprawdopodobniej są uciekinierami z ogródków przydomowych i teraz swobodnie rozprzestrzeniają się w środowisku naturalnym. Wschodni brzeg jeziora zdominowany jest przez powszechnie już występującego w siedliskach grądów i buczyn niecierpka drobnokwiatowego. Oprócz wyżej wymienionych gatunków w strefie brzegowej Jeziora Charzykowskiego odnotowano również rdestowca ostrokończystego, kolczurkę klapowaną, czeremchę amerykańską, sumaka octowca i rudbekię nagą.


Po zakończonych warsztatach pracownicy Parku udali się w miejsca namierzone przez uczestników szkolenia i rozpoczęli usuwanie niecierpka gruczołowatego. Działanie to ma się przyczynić do ograniczenia występowania tego gatunku w strefie brzegowej Jeziora Charzykowskiego.

inwazyjne__495x700_.jpg

Podjęcie działania możliwe było dzięki dofinansowaniu z WFOŚiGW w Gdańsku.